Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden Cuijkse Brouwbrigade

April 2020

 1. Definities
  1.1 Onder Leverancier wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de gebruiker van de algemene voorwaarden.
  1.2 Onder Afnemer wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon alsmede samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, met wie Leverancier een overeenkomst wenst te sluiten of heeft gesloten.
 2. Toepasselijkheid
  2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van Leverancier en op
  iedere overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer.
  2.2 Deze algemene voorwaarden zullen mede van toepassing zijn op eventuele aanvullende of
  vervolgovereenkomsten tussen Leverancier en Afnemer.
  2.3 Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
 3. Totstandkoming van een overeenkomst
  Indien Afnemer een opdracht plaatst, komt de overeenkomst eerst tot stand, doordat de leverancier deze schriftelijk aanvaardt dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt.
 4. Prijzen
  4.1 Voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld c.q. overeengekomen, is een prijs, die in een offerte staat vermeld of tussen partijen is overeengekomen, gebaseerd op levering aan magazijn Afnemer en zijn in die prijs alle overheidsheffingen begrepen met uitzondering van de BTW. De BTW, het statiegeld met betrekking tot geleverde emballage en de kosten verbonden aan het terugnemen en wegwerken van emballage (voor zover niet statiegeld betreffende) worden apart in rekening gebracht.
  4.2 Leverancier is gerechtigd wijzigingen in inkoopprijzen, arbeidslonen en/of valutakoers-wijzigingen die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie door te berekenen.
 5. Betaling
  5.1 Leverancier doet aan Afnemer bij of na de aflevering een factuur toekomen met vermelding van het voor de betreffende (deel)levering verschuldigde bedrag. Klachten over een ontvangen factuur dienen op straffe van verval van het recht om te reclameren binnen acht (8) kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bij de Leverancier te worden ingediend. Afnemer is verplicht het factuurbedrag zonder betalingskorting en in euro’s binnen veertien (14) kalenderdagen na de factuurdatum te betalen hetzij contant ten kantore van Leverancier, hetzij door de prijs te doen bijschrijven op een door Leverancier aangegeven bankrekening.
  5.2 In geval van niet-tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van Afnemer, ongeacht of Leverancier ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.

Cuijkse Brouwbrigade: Kvk 77821467 / BTW BTW NL861159512B01